Tiết mục văn nghệ trường Tiểu học Bình Định tham gia chào mừng Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong phong trà thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2019 – 2020. Ngành Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương

Tiết mục văn nghệ trường Tiểu học Bình Định tham gia chào mừng Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong phong trà thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2019 – 2020. Ngành Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương

Tiết mục văn nghệ trường Tiểu học Bình Định tham gia chào mừng Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong phong trà thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2019 – 2020. Ngành Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương