Trường Tiểu học Bình Định tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các em học sinh

Trường Tiểu học Bình Định tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các em học sinh

Thực hiện công văn Liên ngành TTYT-PGDĐT Số: 02/ LN- YT- GDĐT

V/v KSK  định kỳ cho học sinh và kiểm tra nếp sống vệ sinh  năm học 2019- 2020  ngày 15  tháng 5  năm 2020

Hôm nay Trung Tâm y tế huyên Kiến Xương về khám sức khỏe cho học sinh trường Tiểu học Bình Định.

Bài viết liên quan